Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”
Numer i nazwa działania Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 2 110 743,35 PLN
Kwota wsparcia 1 794 131,85 PLN
Okres realizacji 17.06.2014 - 30.07.2018
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno -komunikacyjnych, digitalizacja zasobów danych planistycznych szczebla lokalnego oraz podniesienie jakości istniejących baz danych przestrzennych, stanowiących element zasobów publicznych. Pozwoliło to na udostępnienie drogą elektroniczną, w tym mobilną tych zasobów mieszkańcom, przedsiębiorcom i urzędnikom.
Projekt komplementarny wobec istniejących systemów informatycznych i baz danych na poziomie lokalnym (UM w Gliwicach), a także regionalnym (ORSIP), wraz z nimi tworzy zintegrowane rozwiązanie informatyczne w zakresie planowania przestrzennego. Realizacja projektu zwiększyła dostępność e-usług publicznych dotyczących planowania przestrzennego oraz zrównoważonego zarządzania przestrzenią miasta.

Projekt zrealizowany przez Samodzielny Referat Informacji Przestrzennej  Urzędu Miejskiego w Gliwicach.