Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 998 620,00 PLN
Kwota wsparcia 848 827,00 PLN
Okres realizacji 01.01.2017 - 29.06.2018
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada realizację usług społecznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice. Usługami zostaną objęte przede wszystkim rodziny zagrożone wielowymiarowym wykluczeniem społecznym. Usługami społecznymi zostanie objętych min. 120 osób (90K, 30M) w tym 10% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. Uruchomione usługi świadczone będą również w miejscu zamieszkania rodziny. Mają na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia
mieszkaniowego (umieszczaniu w placówkach dla bezdomnych). Jest komplementarny z interwencją w ramach EFRR – projekt "Mieszkania na start - Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I".