Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.1. Aktywna integracja 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 997 592,07 PLN
Kwota wsparcia 1 897 712,46 PLN w tym EFS 1 697 953,25 PLN
Okres realizacji 01.09.2018 - 30.03.2021
Jednostka realizująca projekt

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach w okresie od 01.09.2018r. do 31.03.2021r.
Obejmie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, w szczególności bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, obejmujące przede wszystkim:
- klub osiedlowy;
-współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy i wspieranie ich różnorodnych oddolnych inicjatyw poprzez pakiety animacyjne;
-wydarzenia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy o charakterze otwartym;
-giełda wymiany usług sąsiedzkich;
-punkt porad obywatelskich;
-warsztaty aktywizujące dla uczestników, mające na celu podniesienie ich aktywności i wyposażenie w narzędzia niezbędne do podejmowania działań społecznych;
-fakultatywne kluby tematyczne z prelegentami, np. lekarz, prawnik, mechanik, czy wizytami studyjnymi w zależności od zgłaszanych potrzeb mieszkańców;
-warsztaty edukacyjno-aktywizujących dla dzieci na temat aktywności społecznej, samopomocy, wolontariatu;
-rozwój idei wolontariatu również dojrzałego wśród seniorów;
-warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznego;
-streetworking;
-pracę socjalną;
-wsparcie doradcy zawodowego, psychologa czy asystenta rynku pracy.