Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 7 264 632,81 PLN
Kwota wsparcia 3 378 483,66 PLN
Okres realizacji 24.03.2016 - 28.08.2018
Jednostka realizująca projekt

Celem realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa” była poprawa charakterystyki energetycznej budynku, przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Dla osiągnięcia celu projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne, obejmujące docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o.
Działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynku o 50,07% oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 338,248 ton ekwiwalentu CO2/rok.
Inwestycja wpisuje się w założenia planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów wchodzących w skład Subregionu Centralnego zgodnie z założeniami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.