Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 2 068 798,10 PLN
Kwota wsparcia 1 177 615,32 PLN
Okres realizacji 11.12.2017 - 29.08.2018
Jednostka realizująca projekt

Celem realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej” była poprawa charakterystyki energetycznej budynku, przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Dla osiągnięcia celu projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne, obejmujące docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o.
Działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynku o 48,70% oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 95,41 ton ekwiwalentu CO2/rok.
Inwestycja wpisuje się w założenia planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów wchodzących w skład Subregionu Centralnego zgodnie z założeniami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.