Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 3 209 475,83 PLN
Kwota wsparcia 2 334 066,57 PLN
Okres realizacji 11.12.2017 - 30.12.2021
Jednostka realizująca projekt

Celem realizacji projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10 w Gliwicach, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz zastosowanie urządzeń do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zakres projektu obejmował termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Projekt przyczynił się do zmniejszenia o 39,08% ilości energii zużywanej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom".