Aktualności | Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Opublikowane: 17.08.2010 / Sekcja: Miasto  Nauka 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą od 2 sierpnia ubiegać się o przyznanie im pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych. Wnioski stypendialne należy składać w Wydziale Edukacji UM (na drugim piętrze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. Końcowy termin przyjmowania wniosków wynika z ustawy o systemie oświaty i nie może ulec zmianie.

1. Stypendia mogą zostać przyznane uczniom w wieku 6 – 7 lat (od pierwszej klasy szkoły podstawowej) do 24 lat (słuchacze szkół dla dorosłych), z przeznaczeniem na:
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników, pomocy naukowych itp.),
  • pokrycie kosztów związanych z kształceniem się poza miejscem zamieszkania (tzn. poza Gliwicami).
2. Pomoc jest przyznawana w formie finansowej na pokrycie udokumentowanych wydatków (rachunki imienne, faktury) do wysokości przyznanego stypendium, które wynosi od 82 zł do 100 zł miesięcznie, w zależności od okoliczności występujących w rodzinie (wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność itd.).
3. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 351 zł netto. Jest to jedyne kryterium przyznania stypendium. Dostarczone do Wydziału Edukacji UM dokumenty muszą obrazować dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4. W większości przypadków stypendia będą wypłacane w szkołach (jeśli tylko uczniowie mieszkają i uczą się na terenie Gliwic). Do rozliczania stypendiów na rok szkolny 2010/2011 będą honorowane rachunki/faktury z datą zakupu od 1 lipca 2010 r., lecz pod warunkiem, że zakup będzie zgodny ze szkolnym katalogiem wydatków refundowanych w ramach stypendium (każda szkoła ustala indywidualnie taki katalog!).
5. Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w pok. 232 w Wydziale Edukacji UM, tel. 32/238-54-51 lub 32/239-11-63. (luz)