Aktualności | Stypendia dla najlepszych

Stypendia dla najlepszych

Stypendia dla najlepszych

Opublikowane: 02.10.2012 / Sekcja: Miasto  Nauka 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2012 r.

Pieniądze mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta Gliwice, którzy posiadają udokumentowane – co najmniej na szczeblu krajowym – osiągnięcia w wybranej dziedzinie oraz legitymujący się średnią ocen co najmniej 4,0 i oceną z zachowania co najmniej dobrą za ostatni okres klasyfikacji.
Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:
• nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
• rodzice (opiekunowie prawni),
• przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
• samorząd uczniowski.
Ustala się termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów do 8 października 2012 r. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
• w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
• w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.