ŚLĄSKIE POMAGA

ŚLĄSKIE POMAGA

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa
Budżet całkowity projektu 13 051 765,00 PLN
Kwota wsparcia 13 051 765,00 PLN
Okres realizacji
Jednostka realizująca projekt

Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla poddziałania 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2” Miasto Gliwice przystąpiło do projektu jako partner.
Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do Domu Pomocy Społecznej Opoka oraz Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom działających w Gliwicach.

Wszystkie wydatki zaplanowane w ramach tego projektu związane są z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19. Planuje się zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych, środków opatrunkowych oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19 wśród pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Budżet całkowity projektu 13 051 765,00 PLN
Kwota wsparcia 13 051 765,00 PLN
Budżet całkowity projektu miasto Gliwice 111 000,00 PLN
Kwota wsparcia- miasto Gliwice 111 000,00 PLN