Śląskie kadry DPS vs. covid

Opublikowane: 14.12.2020
Logo EFS Wiedza Edukacja Rozwój
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny + dotacja celowa
Budżet całkowity projektu 533 673,97 PLN
Kwota wsparcia 533 673,97 PLN
Okres realizacji 01.08.2020 - 29.11.2020
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID jest zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2 oraz wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Granty w ramach tego projektu otrzymały: Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach.