Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” (EFS)

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 876 906,66 PLN
Kwota wsparcia 833 061,33 PLN
Okres realizacji 03.09.2018 - 30.08.2020
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakładał wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności oraz warunków kształcenia w danym zawodzie 38 uczniów i 112 uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach oraz 20 nauczycieli zawodu (17 kobiet) nauczycieli zawodu tej placówki.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych, staży i praktyk zawodowych u regionalnych pracodawców, natomiast nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
Ponadto zakupiono nowoczesne wyposażenie gastronomiczne rekomendowane przez MEN i pracodawców dla pracowni nauki zawodu, które będą wykorzystane do realizacji zajęć z uczniami.