Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 471 420,70 PLN
Kwota wsparcia 400 707,59 PLN
Okres realizacji 01.09.2018 - 28.02.2020
Jednostka realizująca projekt

Głównym celem projektu było zwiększenie o 25 miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej poprzez włączenie do programu nauczania skorelowanych, kompleksowo rozwijających zajęć dodatkowych.
Wszystkie formy zajęć oraz obsługa projektu skupiona była w nowo wybudowanym budynku przedszkola. Grupę docelową stanowiło:
-100 dzieci, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 43 oraz ich rodzice,
-12 nauczycieli z placówki.

W projekcie zaplanowano również zrealizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, dostosowujących ich kompetencje do specyfiki prowadzonych zajęć, w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej przedszkola. Realizacja projektu umożliwiła wydłużenie czasu pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców oraz zaangażowanie wszystkich uczestników w tworzenie placu zabaw. Ponadto nowoutworzony oddział w przedszkolu został kompleksowo doposażony, m.in. w meble, materiały dydaktyczne, zabawki, książeczki edukacyjne i bajki, zakupiono również materiały na realizację zajęć dodatkowych w projekcie.

Projekt mógł zostać zrealizowany w ww. zakresie dzięki budowie nowej siedziby PM 43, na którą pozyskano dofinansowanie w ramach działania 12.1.1 RPO WSL 2014-2020