Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 2 004 599,97 PLN
Kwota wsparcia 1 904 369,97 PLN
Okres realizacji 01.05.2018 - 30.12.2020
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 324 uczniów (w tym 112 dziewcząt) technikum, branżowej szkoły I stopnia w Górnośląskim Centrum Edukacyjne w Gliwicach oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym 11 kobiet) tej placówki.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych, dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej oraz staży zawodowych u regionalnych pracodawców, natomiast nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przewidziano zakup nowoczesnego wyposażenia rekomendowane przez MEN i pracodawców dla pracowni nauki zawodu (m.in. 10 stanowisk laboratoryjnych, urządzenia spawalnicze, zestaw sterownik PLC, wielofunkcyjne urządzenie dla fryzjerów czy oprogramowanie FluidSIM), które będą wykorzystane do realizacji zajęć z uczniami.