Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Opublikowane: 08.12.2020
logo EFS
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 263 847,04 PLN
Kwota wsparcia 1 112 185,39 PLN, w tym UE 1 074 269,98 PLN
Okres realizacji 31.12.2018 - 30.03.2021
Jednostka realizująca projekt

Główne cele projektu pn. „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, realizowanego przez Miasto Gliwice” to ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne u pracowników oraz wzrost ich świadomości w tym zakresie. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do wydłużenia czasu aktywności zawodowej oraz ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych.
Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup mebli biurowych o podwyższonym standardzie ergonomicznym oraz przeprowadzenie szkoleń zmniejszających ryzyko pojawienia się schorzeń, które zostały wskazane w badaniach przeprowadzonych wśród pracowników.