Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach

Opublikowane: 16.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 408 857,50 PLN
Kwota wsparcia 359 794,60 PLN w tym EFS 347 528,87 PLN
Okres realizacji 01.01.2021 - 29.06.2022
Jednostka realizująca projekt

Celem projektu pn. „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach”, jest eliminowanie niekorzystnych czynników w miejscu pracy, wpływających na stan zdrowia pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach (DPS). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia wśród 79 osób zatrudnionych w DPS na min. 0,5 etatu, tj. zakup ergonomicznego wyposażenia i sprzętu, ograniczającego wykonywanie prac w sposób ręczny oraz realizację cyklu szkoleń i warsztatów wpływających na wzrost świadomości pracowników w zakresie radzenia sobie ze stresem, oraz zapobiegania fizycznym dolegliwościom i chorobom, które wpływają negatywnie na efektywność zawodową.