Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych

Opublikowane: 16.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 432 535,13 PLN
Kwota wsparcia 380 630,91 PLN w tym EFS 367 654,86 PLN
Okres realizacji 01.01.2021 - 30.12.2021
Jednostka realizująca projekt

Główny cel projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych", realizowanego przez miasto Gliwice, to ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników, którzy pracują w jednostkach miejskich (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Miejski Zarząd Usług Komunalnych) oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznego sprzętu biurowego (162 krzesła o podwyższonym standardzie ergonomicznym, 5 biurek z płynną regulacją wysokości blatu, 162 pionowych myszy komputerowych) oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Przewidziane działania są skierowane do 240 osób będących pracownikami ZGM i MZUK.