Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II

Opublikowane: 14.12.2020
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 74 224 356,74 PLN
Kwota wsparcia 48 225 506,12 PLN
Okres realizacji 01.01.2014 - 30.12.2021
Jednostka realizująca projekt

Celem Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi na obszarze Miasta Gliwice poprzez usprawnienie przepływu w sieci kanalizacyjnej deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód, a także przeciwdziałanie i ograniczenie występowania oraz zasięgu powodzi miejskich i podtopień oraz związanych z nimi możliwych strat materialnych i niematerialnych.
Projekt przyczyni się do utworzenia spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawy możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze Miasta Gliwice.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)