Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi

Opublikowane: 14.12.2020
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 27 069 920,02 PLN
Kwota wsparcia 18 954 446,68 PLN
Okres realizacji 01.01.2017 - 30.12.2020
Jednostka realizująca projekt

Głównym celem Projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze Miasta Gliwice poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, możliwości przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód. Projekt przyczynił się do poprawy możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta Gliwice.

 

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)