Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach

Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna
Numer i nazwa działania Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 5 000 000,00 PLN
Kwota wsparcia 4 165 584,07 PLN
Okres realizacji 29.01.2016 - 29.09.2018
Jednostka realizująca projekt

Celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach (GCE), kształcących się w wybranych zawodach, poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami utworzono stanowiska dydaktyczne na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz zgodnie z katalogiem wypracowanym przez KOWEZiU. W ramach przedsięwzięcia utworzono i kompletnie wyposażono 13 sal do praktycznej nauki zawodu. Na potrzeby projektu przebudowany został  budynek dawnej hali magazynowej, znajdujący się na terenie GCE. Nowopowstałe pracownie zostały wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu oraz niezbędną infrastrukturę.
Projekt zrealizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.