Nowe umiejętności - nowe szanse

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 764 800,00 PLN
Kwota wsparcia 726 560,00 PLN
Okres realizacji 01.01.2019 - 30.12.2020
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 40 uczniów (w tym 12 dziewcząt) oraz 4 nauczycielek Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie pracowni i udostępnienie podczas praktyk zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co będzie skutkowało dostosowaniem oferty edukacyjnej placówki do potrzeb rynku pracy oraz zwiększeniem atrakcyjności kształcenia zawodowego.
Dzięki realizacji projektu uczniowie ZSZS otrzymają dostęp do efektywniejszej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy, dzięki uczestnictwu pracodawców i instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego w identyfikacji potrzeb uczniów przedmiotowej placówki, realizacji praktyk zawodowych, doposażenia pracowni, przyczyni się do stworzenia w szkole warunków kształcenia zawodowego zgodnego z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów w ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz spotkań grupowych z doradcą zawodowym,
- szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych, cukierniczego zdobienia karmelem, cateringu, organizacja przyjęć okolicznościowych z elementami carvingu, baristyki i barmaństwa,
- szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów zakończone uzyskaniem certyfikatu KSAPL,
- praktyki/ staże zawodowe dla uczniów w zawodach:
• cukiernik,
• kucharz,
• sprzedawca,
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud.,
• monter-elektronik,
• elektromechanik
- wyposażenie pracowni zawodowych