Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 256 222,44 PLN
Kwota wsparcia 1 193 411,32 PLN
Okres realizacji 01.01.2019 - 30.12.2020
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 48 uczniów (w tym 16 dziewcząt) oraz 11 nauczycielek Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.
Dzięki realizacji projektu uczniowie ZSB-C otrzymają dostęp do efektywniejszej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy, dzięki uczestnictwu pracodawców i instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego w identyfikacji potrzeb uczniów przedmiotowej placówki, realizacji staży zawodowych, doposażenia pracowni, przyczyni się do stworzenia w szkole warunków kształcenia zawodowego zgodnego z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów w ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz spotkań grupowych z doradcą zawodowym
- szkolenia kwalifikacyjne dla nauczycieli zawodu i instruktorów
- szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów - specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne zakończone certyfikatami dla poszczególnych zawodów
• technika budownictwa
• technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej
• technika chłodnictwa i klimatyzacji
• technika architektury krajobrazu
• monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/ murarz-tynkarz
- praktyki/ staże zawodowe dla uczniów
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
- wyposażenie pracowni wraz z materiałami dydaktycznymi