Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.2 Włączenie społeczne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 796 892,96 PLN
Kwota wsparcia 741 110,45 PLN
Okres realizacji 01.01.2018 - 30.12.2019
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu było objęcie wsparciem dzieci i młodzieży z Gliwic w codziennych zajęciach w czasie pozaszkolnym. Otrzymane wsparcie pozwoliło na uzyskanie pozytywnych doświadczeń, przełamanie stereotypów dotychczasowego funkcjonowania oraz umożliwiło zmianę ich postawy życiowej z pasywnej i roszczeniowej na aktywną i odpowiedzialną. Celem głównym projektu było przerwanie mechanizmu dziedziczenia zachowań destrukcyjnych, powodujących powielanie negatywnych zachowań rodziców. Grupę docelową stanowiła grupa 180 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z dzielnic objętych rewitalizacją (30 uczestników projektu na każdą z 6 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej).  Finalnie w projekcie wzięło udział 283 uczestników  (157% zakładanego wskaźnika).