Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I

Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Numer i nazwa działania Działanie 10. 2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 802 764,00 PLN
Kwota wsparcia 682 349,40PLN
Okres realizacji 28.09.2015 - 29.06.2017
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu był remont 21 lokali komunalnych Miasta Gliwice, celem ich przystosowania do pełnienia funkcji mieszkań socjalnych.

Przeciętny zakres wymaganych robót objął:
1.wymianę lub naprawę: wykładzin podłogowych wraz z płytami OSB; instalacji elektrycznej; instalacji wod-kan; stolarki
okiennej i drzwiowej; tynków ścian i sufitów
2.przebudowę lub postawienie nowych indywidualnych źródeł ciepła
3.montaż nowych urządzeń sanitarnych i grzewczych
4.malowanie ścian
Beneficjent projektu-Miasto Gliwice. Realizator inwestycji-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

W ramach ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lokatorzy mieszkań zostali objęci działaniami, które dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Grupę do celową projektu stanowiły osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.