Mechanika najwyższych lotów

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 183 202,40 PLN
Kwota wsparcia 1 124 042,28 PLN
Okres realizacji 01.01.2019 - 30.12.2020
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 50 uczniów (w tym 2 dziewcząt) oraz 10 nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie pracowni i udostępnienie podczas praktyk zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co będzie skutkowało dostosowaniem oferty edukacyjnej placówki do potrzeb rynku pracy oraz zwiększeniem atrakcyjności kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycieli zatrudnionych w ZSS.

 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów w ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz spotkań grupowych z doradcą zawodowym,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów:
• dla zawodów technik mechanik lotniczy i technik pojazdów samochodowych (3 grupy po ok.10 uczniów),
• dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik (2 grupy po ok.10 uczniów)
- praktyki/ staże zawodowe dla uczniów:
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanik lotniczy,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik motocyklowy,
• mechanik pojazdów samochodowych
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
- wyposażenie pracowni.