Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 11 371 479,78 zł
Kwota wsparcia 3 547 047,52 zł
Okres realizacji 31.07.2014 - 22.04.2021
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakłada modernizację i uporządkowanie oświetlenia wzdłuż najważniejszych osi urbanistycznych miasta, tzn. na osi ulicy Zwycięstwa oraz osi Politechniki Śląskiej biegnącej ulicami: Strzody, Wyszyńskiego, pl. Piłsudskiego. Równolegle prowadzone będą prace dotyczące oświetlenia tzw. dróg promienistych, które są drogami wjazdowymi i wyjazdowymi z Gliwic tj. ulic Dworcowej, Tarnogórskiej i Rybnickiej. W ramach planowanych działań wymieniane będą oprawy oświetleniowe wraz ze słupami, kable zasilające oraz szafy oświetleniowe. Ponadto w projekcie zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED na wybranych ulicach. Realizacja projektu ma na celu zastąpienie obecnego oświetlenia, charakteryzującego się wysokim zużyciem energii i wysokimi kosztami napraw, oświetleniem energooszczędnym. Efektem działań w projekcie będzie spadek zużycia energii o 55,6%, a co za tym idzie - spadek emisji CO2 do powietrza.