Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

Opublikowane: 09.12.2020
logo Infrastruktura i Środowisko RP EFRR
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”
Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 122 366 412,67 zł
Kwota wsparcia 87 681 273,61 zł
Okres realizacji 05.02.2009 - 30.01.2021
Jednostka realizująca projekt

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic i wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej, a także zaplanowanych w sąsiedztwie obwodnicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwupasowej, jednojezdniowej drogi od skrzyżowania ulicy Daszyńskiego do węzła w ulicy Rybnickiej wraz jej poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do dwóch jezdni. Stanowi ona kolejną cześć obwodnicy miasta. Wskaźnik produktu przewidziany do realizacji w projekcie:
• całkowita długość wybudowanych dróg krajowych: 3,48 km,
• długość rozbudowanej ul. Rybnickiej (obecnie DK 78): 0,65 km
Rezultatem projektu będzie nowa infrastruktura drogowa w ciągu zmienionego przebiegu DK 78, która pełni ważną rolę komunikacyjną w Gliwicach. Nowa infrastruktura zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, co jest warunkiem ich wykorzystania, oraz poprawi warunki ruchu w śródmieściu Gliwic. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ruchu inwestycja przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności pracy eksploatacyjnej samochodów i czasu przejazdu.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)

Klauzula informacyjna do umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji projektu:

/sites/default/files/imce/BRM/zaakceptowana_klauzula_dla_poiis_zalacznik_nr_9_do_umowy_zm_26_10_2021r_.docx