Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji

Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji

Opublikowane: 09.12.2020
logo fundusz spójności pomoc techniczna
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
Numer i nazwa działania Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 119 550,76 PLN
Kwota wsparcia 107 595,68 PLN
Okres realizacji 16.10.2015 - 29.06.2017
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu było opracowanie Gliwickiego Programu Rewitalizacji, zgodnego z wytycznymi w zakresie rewitalizacji ogłoszonymi przez Ministra  Rozwoju. Program zorientowany jest na identyfikację tych obszarów miasta, na których występuje ponadprzeciętna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Oprócz diagnozy, program wskazuje kierunki interwencji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na zidentyfikowanych obszarach rewitalizacji.