SPRZEDAŻ - działki nr: 407/1, 407/2, obręb Niepaszyce Północ, ul. Starogliwicka

Opublikowane: 20.06.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

27 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej działki nr: 407/1 o pow. 0,0378 ha, obręb Niepaszyce Północ oraz 407/2 o pow. 0,1276 ha, obręb Niepaszyce Północ, zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00041286/4. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej i stanowią własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 533 600,00 zł,
w tym: 370 829,06 zł – cena zawiera 23% podatek VAT;
162 770,94 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.)

Wadium: 53 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 5340,00 zł

mapa_407_1

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 407/1 o pow. 0,0378 ha, obręb Niepaszyce Północ, użytek: dr – drogi, KW nr GL1G/00041286/4.
Działka nr 407/2 o pow. 0,1276 ha, obręb Niepaszyce Północ, użytek: Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, KW nr GL1G/00041286/4.
Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1654 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 407/1 i 407/2, obręb Niepaszyce Północ, położone są przy ul. Starogliwickiej w środkowo-zachodniej części miasta, w odległości około 5 km od centrum. Działki tworzą zwarty obszar w kształcie regularnym, zbliżony do prostokąta. Działka nr 407/1 stanowi drogę urządzoną o nawierzchni z kostki betonowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, budynek handlowo-usługowy oraz tereny wolne od zabudowy.
Przez przedmiotowe działki przebiegają sieci: sieć gazowa (gs63), elektroenergetyczna (eN, eNA), wodociągowa (woA400, woA160) i telekomunikacyjna (3t). Dodatkowo, na działce nr 407/2 zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej (kd90). Przyłącze powyższej sieci połączone jest z kanalizacją deszczową w ul. Starogliwickiej i stanowi odwodnienie sąsiednich działek nr 409, 410, obręb Niepaszyce Północ. Za przedmiotowe przyłącze odpowiada przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac musi zwrócić na nie szczególną uwagę.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Przedmiotowe działki obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 407/2, w zakresie: sieci wodociągowej o średnicy 400 mm wraz ze związaną z nią strefą ochronną o łącznej długości 33,66 m, sieci wodociągowej o średnicy 160 mm wraz ze związaną z nią strefą ochronną o łącznej długości 19,05 m co daje łącznie powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 135,43 m²;
 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 407/1 dla sieci wodociągowej o średnicy 400 mm o długości 12,60 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,50 m z każdej strony urządzenia oraz sieci wodociągowej o średnicy 160 mm o długości 17,78 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,00 m z każdej strony urządzenia, co daje łączną powierzchnię strefy ochronnej konieczną do objęcia służebnością wynoszącą 72,37 m².

Pełne wpisy w dziale III KW nr GL1G/00041286/4. Dział IV KW jest wolny od wpisów.

Działki nr 407/1 i 407/2, obręb Niepaszyce Północ, w części, objęte są umową dzierżawy w zakresie do używania i pobierania pożytków, z przeznaczeniem na miejsca postojowe rozdysponowane w ramach obsługi prowadzonej działalności gospodarczej do 30 listopada 2026 r. Przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Skomunikowanie
Działki położone są bezpośrednio przy pasie drogi ul. Starogliwickiej. Dojazd do działki nr 407/2 odbywa się przez działkę nr 407/1, która skomunikowana jest z ul. Starogliwicką urządzonym zjazdem.
Na działce oznaczonej nr 407/1 przyszły nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia bezpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli działki nr 408, zapewniającej skomunikowanie z drogą publiczną działek nr: 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 413, 414, 415/1, 415/2 oraz 416/1, 416/2, 416/3.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 407/1, 407/2, obręb Niepaszyce Północ, położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXX/687/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4981, 5542).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
1U/P – co oznacza: tereny usługowo-produkcyjne.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/P ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu:
  1. zabudowa usługowa,
  2. obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
 2. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach od 4 m do 11 m od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej 1KDG, zgodnie z rysunkiem planu.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartymi w § 4 ust 4 ww. planu:

„4) na terenach P/U, U/P, MN/U i U, z zastrzeżeniem szczegółowych ustaleń planu, dopuszcza się:

 1. lokalizację:
 • dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych lub dróg rowerowych,
 • budynków gospodarczych, budynków pomocniczych, garaży,
 • zieleni towarzyszącej,
 • obiektów małej architektury,
 • terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 • szyldów”.

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w granicach:

 • strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
 • złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK,
 • GZWP nr 330 Zbiornik Gliwice,

a na rysunku planu uwidoczniona została nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Starogliwickiej.

Ze względu na przebieg wzdłuż działki nr 407/2 nieprzekraczalnej linii zabudowy  na około 30% powierzchni nie będzie możliwa lokalizacja zabudowy.

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

6. Wadium
Wadium w wysokości 53 400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 407/1, 407/2, obręb Niepaszyce Północ, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 20 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9360/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej działki nr 407/1 i 407/2, obręb Niepaszyce Północ, położone w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej, stanowiące własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 26 września 2024 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9360/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm. ).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>