SPRZEDAŻ - działka nr 835, obręb Kolej, ul. Gdańska-2

Opublikowane: 11.07.2024

 

herb_Gliwic

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
II ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Gdańskiej w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 835, obręb Kolej, KW nr GL1G/00044566/2, użytek dr – drogi, powierzchnia gruntu 0,0082 ha.

3. Opis nieruchomości

mapa_835-2

Zabudowana nieruchomość położona jest w Gliwicach w odległości ok. 3 km od centrum miasta, blisko wjazdu na trasę DTŚ. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w bliskiej odległości. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowa, tereny produkcyjne. Działka stanowi teren płaski, zagospodarowany jako droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej i służy jako dojazd do działek nr 397, 399 i 400, obręb Kolej, zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Gdańskiej 7, 9, 11, w pozostałej, niewielkiej części stanowi zieleń niską. Granice działki tworzą kształt wydłużony i wąski. Przez działkę przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna, i gazowa. Teren posiada także dostęp do sieci elektroenergetycznej.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/575/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 75 z dnia 11 sierpnia 2004 poz. 2217) działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN2 – co oznacza: tereny zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, dla której ustalono:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza, dojazdy, uzbrojenie działki, zieleń i ogrody przydomowe.

Teren objęty jest zasięgiem:

 • terenu górniczego KWK „Sośnica” i KWK „Gliwice”,
 • strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 23 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 240,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 sierpnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
14 maja 2024 r. odbył się I ustny przetarg ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Wadium
Wadium w wysokości 2400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem przelewu: „Przetarg, dz. nr 835, obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Biorąc pod uwagę usytuowanie działki oraz jej powierzchnię nie może ona stanowić nieruchomości do samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, zatem zostaje przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, tj. nr 397, 399, 400, obręb Kolej, których warunki zagospodarowania może poprawić.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana będzie z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 20 sierpnia 2024 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym, w terminie do 20 sierpnia 2024 r., do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9243/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 835, obręb Kolej, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 26 września 2024 r.

10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9243/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.

10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>