SPRZEDAŻ - działka nr 1337, obręb Bojków, ul. Zielna-1

Opublikowane: 11.07.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

16 września 2024 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Zielnej, obejmującej niezabudowaną działkę nr 1337, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00038118/2 o powierzchni 0,1391 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 488 700,00 zł
Wadium: 48 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 4890,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361)

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9053/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

1337_bojkow_mapa-1

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowej działki odbył się 8 maja 2024 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1337, obręb Bojków, użytek: RIIIb – grunty orne, o pow. gruntu 0,1391 ha, księga wieczysta nr GL1G/00038118/2.

2. Opis nieruchomości
Działka nr 1337, obręb Bojków, położona jest w Gliwicach przy ul. Zielnej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o szerokości około 16 m. Nieruchomość stanowi teren płaski, na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Usunięcie zieleni (drzewa i krzewy) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. W dalszej odległości występują punkty handlowe oraz usługowe.
Sieci: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa zlokalizowane w drogach. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, staje się ono własnością nabywcy. W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. Na terenie nieruchomości mogą wystąpić niezinwentaryzowane sieci, za które będzie odpowiadał przyszły nabywca. Wszystkie istniejące urządzenia odwodnieniowe znajdujące się na ww. działce stanowią własność właściciela odwadnianego terenu a następnie przyszłego nabywcy, właściciel odpowiada również za prawidłowość włączeń oraz ich stan techniczny.
Skomunikowanie działki nr 1337, obręb Bojków, powinno odbywać się poprzez działkę nr 1761, obręb Bojków (ul. Zielna), do drogi publicznej ul. Pistacjowej. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działce lub zmiana sposobu jej zagospodarowania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działek do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.

3. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z obowiązującym od dnia 10 marca 2006 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1337, obręb Bojków, znajduje się:

 • w przeważającej części na terenie oznaczonym symbolem: E1.8/MN2 – co oznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • w niewielkiej, północnej części na terenie o symbolu: Ek/03/KDl – co oznacza: teren dróg lokalnych,
 • w niewielkiej, południowej część na terenie o symbolu: Ek/08/KDd – co oznacza: teren dróg dojazdowych.

Przeznaczeniem podstawowym terenu o symbolu E1.8/MN2 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna historyczna i/lub współczesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje nieprzekraczalne pole zabudowy, wyznaczone za pomocą nieprzekraczalnych linii zabudowy i obowiązujących linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem ww. planu miejscowego.

Dla terenów o symbolach Ek/03/KDl i Ek/08/KDd ustalono m. in.:

 1. przeznaczenie podstawowe – projektowana ulica odpowiednio lokalna i dojazdowa;
 2. przeznaczenia dopuszczone:
  1. przestrzenie publiczne, ścieżki piesze i rowerowe,
  2. zieleń, w tym izolacyjna,
  3. infrastruktura techniczna (bez wyszczególniania) bez budynków.

Tereny o symbolach Ek/03/KDl i Ek/08/KDd należą do terenów dróg układu obsługowego.

Działka nr 1337, obręb Bojków, położona jest w granicach stref:

 • SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 • SG-1 – Obszar Górniczy KWK „Sośnica”,
 • SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4, realizowanego na podstawie uchwały nr XIII/332/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia.
Zabudowa działki nr 1337, obręb Bojków, będzie wymagać wyłączenia z produkcji rolnej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 września 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 48 900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, działka nr 1337, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 10 września 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • okazanie aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

7.Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9053/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1337, obręb Bojków, położoną w Gliwicach przy ul. Zielnej, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 października 2024 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9053/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

7.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu, BIP oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

7.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>