SPRZEDAŻ - działka 433, obręb Łąki Kłodnickie, ul. Goduli-1

Opublikowane: 20.06.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

4 września 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę 433 o pow. 0,1869 ha, obręb Łąki Kłodnickie, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00036667/1. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Goduli i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 672 000,00 zł
Wadium: 67 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 6720,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_433-3

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 9 maja 2024 r. o godz. 9.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka 433 o pow. 0,1869 ha, obręb Łąki Kłodnickie, użytek PsV – pastwiska trwałe, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00036667/1. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Goduli.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość znajduje się przy ul. Goduli, we wschodniej części miasta, w odległości ok. 4 km od centrum. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w dalekiej odległości. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa oraz tereny usługowe i tereny niezabudowane. Działka 433 stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, częściowo pokryty zielenią nieurządzoną niską i pojedynczymi drzewami. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość ma dostęp do sieci gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Skomunikowanie przedmiotowej działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Goduli poprzez nowy zjazd.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Dział III i  IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, położona jest na terenie, dla którego od 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, przyjęty uchwałą nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372. Zgodnie z jego ustaleniami przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o symbolu:

05 Un – co oznacza: teren nowych usług i drobnej wytwórczości.

Dla terenu o symbolu 05 Un ustalono następujące przeznaczenie:

 1. podstawowe:
  1. usługi,
  2. drobna wytwórczość;
 2. 2) uzupełniające:
  1. mieszkaniowe.

Ponadto, zgodnie z § 29 ust 2 pkt 3, 4 ww. planu, obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:

 1. przeznaczenie mieszkaniowe dopuszcza się wyłącznie w budynkach usługowych, z zastrzeżeniem pkt 4;
 2. na terenach o symbolach 02 Un; 04 Un; 05 Un; 06 Un zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, uzdrowiskowej, budynków lub ich części przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 23 i 24 części tekstowej ww. planu miejscowego ilekroć (...) jest mowa o:

 • drobnej wytwórczości – o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, należy przez to rozumieć drobną działalność rzemieślniczą lub wytwórczą o liczbie miejsc pracy nie większej niż 10, o nieznacznym stopniu uciążliwości dla otoczenia, której oddziaływania nie wykraczają poza granice zajmowanej działki budowlanej;
 • usługach – o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, należy przez to rozumieć działalności służące zaspokajaniu potrzeb ludności, prowadzone w budynkach, ich częściach lub tymczasowych obiektach budowlanych, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a w szczególności usługi administracji, usługi biurowe, usługi gastronomi, usługi handlu, usługi oświaty, usługi rozrywki, usługi sportu, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2, o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej.

W przypadku działki nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku ww. planu miejscowego.
Ponadto, zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach: strefy ochrony archeologicznej, Obszaru Górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338; obszaru pozostającego w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, dla którego obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice; obszaru rewitalizacji1.

Ponadto informujemy, że Rada Miasta Gliwice 8 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. W uchwale tej, uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/847/2018 z dnia 12 lipca 2018 r., skorygowano granice obszaru objętego sporządzeniem planu poprzez dokonanie zmiany załącznika graficznego. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach sporządzenia planu, określonych w tej uchwale.

1 Wskazany obszar rewitalizacji nie został wyznaczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 4 września 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 67 200,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 28 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9104/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia PM-7205/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, położonej w Gliwicach przy ul. Goduli, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 4 października 2024 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9104/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>