NAJEM - ZBM I TBS - przetarg ustny ograniczony na wysokość stawki czynszu na stanowiska postojowe (ul. Kujawska, ul. Górna, ul. Samotna)

Opublikowane: 18.05.2023

<![CDATA[

 

tbsI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny ograniczony na wysokość stawki czynszu na stanowiska postojowe położone:


I PRZETARG


1. W budynku garażu wielopoziomowego położonego przy zbiegu ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej (działki nr 33 i 34, obręb Ligota Zabrska) – stanowiska postojowe nr: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, usytuowane są na poziomie 2.

Cena wywoławcza (netto) za stanowisko postojowe: 80,00 zł
Wadium: 240,00 zł
Minimalne postąpienie (netto): 8,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Stanowisko postojowe stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Przetarg ograniczony dla mieszkańców budynków przy ul. Górnej 1, ul. Górnej 3, ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7.


2. W budynku garażu wielopoziomowego położonego przy ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej (działki nr 33 i 34, obręb Ligota Zabrska) – stanowiska postojowe nr 7 i 13 usytuowane są na poziomie 0 oraz stanowiska postojowe nr 24, 27, 28, 36 usytuowane są na poziomie 1.

Cena wywoławcza (netto) za stanowisko postojowe: 120,00 zł
Wadium: 360,00 zł
Minimalne postąpienie (netto): 12,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Stanowisko postojowe stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Przetarg ograniczony dla mieszkańców budynków przy ul. Górnej 1, ul. Górnej 3, ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7.


3. W podziemnym garażu wielostanowiskowym położonym pomiędzy budynkami przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7 stanowisko postojowe nr 4.

Cena wywoławcza (netto) za stanowisko postojowe: 140,00 zł
Wadium: 420,00 zł
Minimalne postąpienie (netto): 14,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Stanowisko postojowe stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Przetarg ograniczony dla mieszkańców budynków przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7.


Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00, wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2023 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – numer licytowanego miejsca, imię, nazwisko oraz PESEL osoby, na rzecz której miejsce postojowe będzie wynajmowane”.
  Dostarczenie do 13 czerwca 2023 r.:
 • w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – miejsce postojowe nr…” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11, bądź do Biura Obsługi Klienta, w godzinach urzędowania spółki,
 • pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.

Kompletu kserokopii dokumentów:

 1. potwierdzenia dowodu wpłaty:
 • z informacją o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział w przetargu;
 1. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi garażu (stanowiska postojowego), treścią Regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl),
 2. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl),
 3. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu.
 1. Stawienie się, przed rozpoczęciem przetargu, z oryginałami dokumentów, o których mowa pkt. 1, w celu ich weryfikacji.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.

Z treścią Regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu, można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.

WPŁATA JEDNEGO WADIUM UPRAWNIA DO UDZIAŁU W PRZETARGU TYLKO NA JEDNO MIEJSCE POSTOJOWE, DLATEGO W SKŁADANYCH DOKUMENTACH NALEŻY PODAĆ NUMER MIEJSCA POSTOJOWEGO.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania miejsca postojowego z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania stanowiska postojowego z przetargu bez podania przyczyny.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy rozporządzenia.

]]>