INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - dz. nr 128, obręb Kuźnica

Opublikowane: 15.09.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMAJCA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informuje, że na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 6 września 2022 r. o godz. 12.00, w budynku przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, w którym znajduje się siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 128, obręb Kuźnica, o powierzchni 5,2450 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00121547/7.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Nie było osób dopuszczonych do przetargu.
Nie było osób niedopuszczonych do przetargu.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosiła: 6 913 529,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
Nabywca nieruchomości: brak

]]>