Powstanie nowa droga

Dodano: 30.09.2010 / Sekcja:

Ulica Dworcowa może zostać w przyszłości połączo­na nową drogą z ul. Tarnogórską. Zarząd Dróg Miej­skich dysponuje już wstępną koncepcją techniczną takiego rozwiązania. Jej motywem przewodnim jest wybudowanie przejazdu pod torami kolejo­wymi, zapewniającego szybkie przemieszczanie się pomiędzy północną a południową częścią mia­sta, w tym bezpośredni dostęp do Drogowej Trasy Średnicowej. – To pomysł dużo tańszy w realizacji niż wzniesienie tradycyjnej estakady – wyjaśnia Andrzej Karasiński, sekretarz miasta. Pytanie, czy i kiedy pomysł ten zostanie zrealizowany?

– To na razie wstępna, czysto techniczna koncepcja rozrysowa­na na papierze. Miasto chce ją urzeczywistnić, lecz w perspektywie kilku najbliższych lat – odpowiada Elżbieta Tomaszewska, szefo­wa Zarządu Dróg Miejskich. W dokumencie założono m.in. zmia­nę organizacji ruchu na Placu Piastów, poszerzenie ul. Na Piasku i wybudowanie pod torami ulicy o długości 200 metrów z dwie­ma oddzielnymi jezdniami. Przewidziano także odrębne przejście dla pieszych. Inwestycja ta nie naruszałaby zabytkowego cmen­tarza żydowskiego.

Nowa droga jest częścią szerszej koncepcji utworzenia w mieście Nowego Centrum

Aby łącznik pod torami służył jak największej liczbie gliwiczan zamierzających podróżować dalej Drogową Trasą Średnicową, po północnej stronie dworca planowana jest kolejna nowa droga – łą­cząca tym razem ulice Traugutta i Tarnogórską z ul. Toszecką. Ta­kie rozwiązanie pozwoliłoby odciążyć zakorkowaną w godzinach szczytu ul. Piwną. To z pewnością usprawniłoby ruch w śródmieściu. – Tak zmodernizowany układ drogowy wpisuje się w szerszą koncepcję Nowego Centrum Gliwic, będącego w założeniu przyszłą wizytówką miasta – zapowiada Andrzej Karasiński.
Przypomnijmy, że pod nazwą Nowe Centrum kryje się idea no­wego zagospodarowania zdegradowanych w sporej części tere­nów w pobliżu dworca kolejowego i Placu Piastów. Wyremonto­wany przez PKP dworzec powinien być sercem Centralnego Węzła Przesiadkowego, skupiającego różne środki komunikacji zbiorowej (będzie można skorzystać z pociągu, autobusu miejskiego lub da­lekobieżnego, zaparkować samochód). Koncepcja obejmie rów­nież zabudowę tunelu nad Drogową Trasą Średnicową w ścisłym centrum miasta i przekształcenie w przyszłości ul. Zwycięstwa w deptak. W ten sposób w śródmieściu będą funkcjonowały dwie atrakcyjne przestrzenie – zupełnie nowa oraz zabytkowa z Ryn­kiem i Starówką. (kik)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking