Odetchniemy z ulgą?

Dodano: 31.08.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

fot. Mosquidron

Od 1 września w województwie śląskim będzie obowiązywał między innymi zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów. Takie są konsekwencje tak zwanej śląskiej uchwały antysmogowej.

Jakie inne zmiany wprowadza ten dokument?

Uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego. Nowe regulacje prawne zaczną obowiązywać po wakacjach. Jako pierwszy wejdzie w życie zakaz spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych z jego wykorzystaniem, a także mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Zabronione będzie również używanie paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm będzie większy niż 15% objętości, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym będzie wynosić więcej niż 20%.

Węgiel brunatny, najdrobniejsze frakcje węgla kamiennego oraz wilgotna biomasa to paliwa stałe, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Chodzi w szczególności o szkodliwe pyły oraz benzo(a)piren. Ze względu na dużą zawartość popiołu oraz wilgotność, wartość opałowa takich produktów jest niższa od paliw dobrej jakości. Należy pamiętać, że chociaż muły i floty są stosunkowo tanie, to trzeba ich zużyć więcej, żeby ogrzać budynek – wyjaśnia Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Kotły do wymiany

Od 1 września w budynkach będzie można instalować wyłącznie kotły na paliwo stałe minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz systemy proekologiczne, czyli wykorzystujące gaz, olej, energię elektryczną, miejską sieć ciepłowniczą albo OZE (odnawialne źródła energii).

Urządzenia, które nie spełniają wymagań zawartych w  uchwale, a zostały zainstalowane przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione.

  • Do końca 2021 roku będą musiały zniknąć instalacje wyprodukowane ponad 10 lat temu oraz pozbawione tabliczek znamionowych.
  • Do końca 2023 roku trzeba wymienić instalacje wyprodukowane od 5 do 10 lat, licząc od daty produkcji.
  • Do końca 2025 roku należy odinstalować urządzenia grzewcze z datą produkcji poniżej 5 lat.
  • 1 stycznia 2028 roku upłynie termin wymiany kotłów 3 i 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 (na kotły 5 klasy albo systemy proekologiczne).

Kominki pod kontrolą

Uchwała antysmogowa określa także minimalne wymagania, które muszą spełniać tak zwane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, czyli na przykład kominki, piece, kuchenki opalane paliwem stałym. Ich sprawność musi być na poziomie 80% albo muszą być wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu

(określone w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

  • Nowo zakładane instalacje muszą być zgodne z tymi wytycznymi od 1 września 2017 roku.
  • Stare instalacje należy dostosować do wymagań wynikających z uchwały do końca 2022 roku.

Wszystkie zapisy uchwały obowiązują przez cały rok, nie tylko w okresie grzewczym. Osoby, które nie będą przestrzegać ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w uchwale, mogą zostać ukarane grzywną. Mandaty, na podstawie Prawa ochrony środowiska, może nakładać policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Miasto walczy z niską emisją

Źródłem niskiej emisji są między innymi stare piece i kotły w zabudowie mieszkaniowej. Miasto Gliwice od lat stara się zredukować te zanieczyszczenia między innymi poprzez programy dotacyjne do wymiany przestarzałych systemów grzewczych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 tys. zł, przy czym jeżeli wymiana pieca idzie w parze z wykonaniem termomodernizacji budynku, to kwota ta wzrasta do 8 tys. zł.  Wspieramy również  Odnawialne Źródła Energii – kotły na biomasę dofinansowujemy do 4 tys. zł, a pompy ciepła do 8 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiliśmy także pilotażową edycję Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Niezależnie od dotacji z gliwickiego samorządu, inwestorzy mogą także szukać innych źródeł dofinansowania, na przykład preferencyjnych kredytów bankowych albo dotacji z WFOŚiGW – podkreśla Agnieszka Setnik.

Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Produkty niskiej emisji, czyli na przykład dwutlenki siarki i azotu, pyły i benzo(a)piren, powodują między innymi bóle głowy, wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i problemy z oddychaniem. W skrajnych przypadkach ich wysokie stężenia w powietrzu mogą prowadzić do chorób nowotworowych i chorób układu krążenia. Zagrożenia nie należy zatem bagatelizować! Każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, używając paliwa dobrej jakości i sprawnej, ekologicznej instalacji grzewczej.

(mm)