Aktualności | #zielonegliwice Cel: nowe drogi rowerowe

#zielonegliwice Cel: nowe drogi rowerowe

#zielonegliwice Cel: nowe drogi rowerowe

Opublikowane: 08.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Obecnie rowerzyści mają do dyspozycji w Gliwicach ponad 124 km tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Nie wszystkie są ze sobą bezpośrednio powiązane – brakuje jeszcze wielu odcinków, które uzupełniłyby system komunikacji rowerowej i połączyły poszczególne dzielnice ze śródmieściem. Aby to zmienić i sprawnie zrealizować, miasto sięga po różne formy dofinansowania. Niedawno na rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej pozyskało ponad 42 mln zł.

O środki w wysokości 42,75 mln zł Gliwice wystąpiły w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest on realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane samorządom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mechanizm ten działa tak, że najpierw samorząd otrzymuje promesę wstępną, która umożliwia rozpisanie przetargu na inwestycję, o którą występował. Ma na to 9 miesięcy. Po przeprowadzeniu przetargu, gdy wiadomo będzie, jaki jest ostateczny koszt danej inwestycji, samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która stanowi zabezpieczenie płatności po zrealizowaniu inwestycji. Oznacza to więc, że inwestycja jest realizowana na koszt wykonawcy, a samorząd nie musi się z jej powodu np. zadłużać. Trzeba jednak zaznaczyć, że powodzenie tak skonstruowanych przedsięwzięć jest w dużej mierze uzależnione od bieżącej sytuacji wykonawców i ich zdolności do kredytowania inwestycji.

Od kilku miesięcy obserwujemy ogromny wzrost cen. Dlatego miasto, obawiając się, że po rozstrzygnięciu naboru w ramach Polskiego Ładu może nie być go stać na realizację założonego zakresu zadań, nie wskazało we wniosku o dofinansowanie konkretnych odcinków dróg rowerowych.

Wniosek sformułowano ogólniej, pod nazwą „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice.” Przygotowując go natomiast, założono wykonanie około 5-kilometrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego do Czechowic wzdłuż ul. Toszeckiej (od zjazdu do restauracji McDonald’s do ul. Wakacyjnej), około 2-kilometrowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich (od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej), około 1,5-kilometrowej trasy dla rowerów w śladzie kolejki wąskotorowej w Bojkowie i mniej więcej 350 metrów połączenia pomiędzy stacją Trynek a ul. Kujawską, a także około 600-metrowego połączenia rowerowego pomiędzy ul. Jesienną i Wschodnią. Założono również modernizację dwóch kładek nad Kłodnicą – w parku Chrobrego i w Sośnicy oraz modernizację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Mickiewicza.

Szacowana wartość całego projektu to ok. 45 mln zł. Zakres przewidzianych robót jest szeroki i obejmuje zarówno prace ziemne, wykonanie podziemnych instalacji, położenie lub wymianę nawierzchni, jak i budowę oświetlenia, miejsc obsługi rowerzystów czy obiektów inżynieryjnych takich jak kładki i przepusty. Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników jednośladów zaplanowano również odcinkowe przewężenia ulic, wzdłuż których ciągną się przyszłe trasy rowerowe. Pozwoli to uspokoić ruch samochodów. Projekt zakłada też przebudowę lub utworzenie nowych zatok przystankowych, zagospodarowanie terenu przyległego do ciągów pieszo-rowerowych, montaż monitoringu oraz wykonanie innych niezbędnych elementów pozwalających na włączenie nowo powstałych odcinków do istniejącej sieci rowerowej na terenie Gliwic.

Rozwój spójnej sieci rowerowej łączącej różne części Gliwic to jeden z celów polityki transportowej i ekologicznej naszego miasta, wpisujący się w kampanię #ZieloneGliwice. Chcemy, by rower był używany przez gliwiczan nie tylko do rekreacji, ale również jako codzienny środek transportu, wydatnie przyczyniający się do spadku emisji zanieczyszczeń. Liczymy, że kolejne inwestycje samorządu w tym zakresie oraz zainicjowane już, wspólne przedsięwzięcia w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, takie jak budowa sieci velostrad czy tras rowerowych w ramach Incjatywy 605, przełożą się na wzrost zainteresowania mieszkańców tą formą przemieszczania się po Gliwicach i na obszarze całej metropolii – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny m.in. za rozwój infrastruktury rowerowej w mieście.

Przypomnijmy, że przebieg dotychczasowych tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w Gliwicach, a także miejsca lokalizacji niezbędnej infrastruktury (stojaków rowerowych, stacji napraw rowerów) można sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty. Do końca 2023 roku w mieście ma przybyć jeszcze około 21 km ścieżek rowerowych.