Aktualności | Zdobądź dotację

Zdobądź dotację

Zdobądź dotację

Opublikowane: 05.03.2012 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Mieszkańcy Gliwic, instalujący m.in. kolektory słoneczne czy pompy ciepła, mogą otrzymać wsparcie finansowe ze strony miasta. Od początku roku obowiązuje regulamin dotyczący dofinansowania do wybranych odnawialnych źródeł energii (OZE).


Dzięki zmianie uchwały Rady Miejskiej (nr X/151/2011 z 30 czerwca 2011 r.) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, gliwiczanie mogą korzystać z dotacji do OZE. Dotyczy to wyłącznie inwestycje wykonanych i odebranych po 1 stycznia 2012 r.
W grupie dofinansowywanych OZE znalazły się kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy. – W tym przypadku, w odróżnieniu od zasad przyznawania dotacji do modernizacji systemów grzewczych, jest możliwość uzyskania wsparcia na rozbudowę systemu nawet w nowo powstających obiektach na terenie miasta. Regulamin dotyczący OZE wpisuje się w założenia wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej, Programu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w województwie śląskim oraz w Strategię rozwoju energetyki odnawialnej przyjętą przez Radę Ministrów – informuje Tomasz Misztal z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Mieszkańcy, którzy rozbudują system grzewczy o OZE, mogą składać wnioski do końca następnego roku po zakończeniu inwestycji. Dotacja może wynieść maksymalnie 4 tys. zł. Kwota ta nie może być jednak większa niż połowa kosztów urządzenia w przypadku kolektorów solarnych i pomp ciepła. Z kolei w odniesieniu do kotłów przystosowanych do spalania wyłącznie biomasy i spełniających wysokie kryteria niskoemisyjne – poziom finansowego wsparcia sięga 70%. Wnioski o dotację do zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane przez komisję na posiedzeniach, które odbywają się raz na kwartał.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale Wirtualne Biuro Obsługi – zakładka Środowisko i Rolnictwo / Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a także uzyskać na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów UM (na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21) lub telefonicznie pod numerem 32/239-12-36.
Osoby, które planują zastąpienie tradycyjnych węglowych systemów grzewczych np. na kotły gazowe, elektryczne piece akumulacyjne, podłączenie do sieci ciepłowniczej, itp., połączone z likwidacją starych palenisk węglowych, w dalszym ciągu mogą liczyć na dofinansowanie z miejskiego budżetu – mówi Tomasz Misztal.
Jednocześnie Wydział Środowiska UM informuje, że miejski samorząd nie preferuje żadnej firmy sprzedającej czy instalującej urządzenia OZE wnioskowane do dotacji. (bom)
*******
Na ostatniej sesji (16 lutego) gliwiccy radni podjęli uchwałę, która pozwala na uzyskiwanie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez spółdzielnie mieszkaniowe na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Decyzję tę negatywnie ocenia prezydent Gliwic. W oświadczeniu Zygmunta Frankiewicza czytamy: „Obowiązująca dziś uchwała wymienia wśród podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, na przykład organizacje pozarządowe. Ewentualne dofinansowanie zmiany systemów grzewczych czy dotacja na pokrycie kosztów instalacji odnawialnych źródeł energii dotyczy zatem niewielkich podmiotów, które praktycznie nie mogą liczyć na środki na te cele z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Praktycznie więc, jedyną realną możliwością pokrycia części kosztów przejścia przez te podmioty na odnawialne źródła energii jest dotacja z budżetu miasta. Dopisywanie do tego zbioru spółdzielni mieszkaniowych uważam za działanie nieprowadzące do wyrównywania szans, a wręcz przeciwnie”.
Prezydent wskazuje, że spółdzielnie jako duże podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy), podobnie jak miasto, mają możliwość korzystania, i korzystają z ogromnych zasobów finansowych WFOŚiGW. Z kolei podmioty wymienione w obowiązującej dotąd uchwale nie mają dostępu do tych środków lub jest on poważnie utrudniony. – W tej sytuacji możliwość sięgania przez spółdzielnie mieszkaniowe do kasy miasta może poważnie ograniczyć tę możliwość małym podmiotom, dla których sposobność ta jest praktycznie jedyną – argumentuje prezydent Gliwic.