Aktualności | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

fot. Freepik

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Opublikowane: 29.05.2024 / Sekcja: Miasto 

9 czerwca odbędą się eurowybory. Może w nich zagłosować każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. O tym, do kiedy i gdzie załatwić najważniejsze sprawy związane z uczestnictwem w głosowaniu, przypomina Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

 

  • Zaświadczenia o prawie do głosowania // Zmiana miejsca głosowania

6 czerwca (czwartek) upłynie termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy. Po wydaniu zaświadczenia jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został wcześniej ujęty. Uwaga – wniosek można złożyć tylko w formie papierowej.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do urzędu gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów, co skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania. Uwaga – wniosek można złożyć również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (wejście od ul. Prymasa Wyszyńskiego) w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich na parterze w godzinach pracy UM. W tym samym miejscu przyjmowane są wnioski o zmianę miejsca głosowania. Informacje telefoniczne: 32/239-12-46, 32/239-12-25, 32/239-12-03, 32/239-13-40, 32/239-13-44 lub 32/239-13-45.

 

  • Głosowanie przez pełnomocnika

31 maja (piątek) upłynie termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Głosować przez pełnomocnika mogą: 

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

W Gliwicach wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój nr 210, II piętro budynku UM – w godzinach pracy magistratu. Informacja telefoniczna: 32/238-54-36 lub 32/239-11-28.

Wymienione formalności nie wymagają opłat!

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów i formularze wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, kieruje też do nich baner Wybory do Parlamentu Europejskiego na stronie Gliwice.eu i poniższy kod QR.

kod QR wybory do Parlamentu Europejksiego 2024

(SO / kik)