Ważne dla mikro- i małych przedsiębiorców!

Dodano: 23.04.2021 / Sekcja:
logotyp tarcza antykryzysowa

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, wchodzącą w życie 26 kwietnia, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach aktualizuje nabór wniosków na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność.

O dotację mogą starać się mikro- i mali przedsiębiorcy:

  • których przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.;
  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami zgodnymi z tabelą znajdującą się pod adresem https://gliwice.praca.gov.pl/-/15004401-dotacja-nowe-kody-pkd-pup-w-gliwicach-aktualizuje-warunki-naboru-wnioskow-na-dotacje-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-g (UWAGA: tabela ta wskazuje liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia!)
  • którzy na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
  • oraz na dzień składania wniosku nie mieli zawieszonej lub nieaktywnej działalności gospodarczej.

Prawidłowo wypełnione dokumenty, tj. wniosek wraz z umową i załącznikiem nr 1, należy składać do 31 sierpnia, wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, kierując je do urzędu właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia naboru ogłoszonego przez Dyrektora PUP. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane!

O każdą kolejną dotację należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

 UWAGA!
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że Przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na rachunek Przedsiębiorcy.

 
Dotację dla mikro i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Należy pamiętać jednak, by nie przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 502-315-395, 32/444-23-95, 32/444-23-60, na stronie https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty oraz za pośrednictwem e-maila: tarcza@pup.gliwice.pl

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking