Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Dodano: 10.11.2020 / Sekcja: / pdf
kobieta z laptopem Fot. Pixabay

Dlaczego? Bo na co dzień zmagamy się z rozmaitymi trudnościami życia zawodowego lub prywatnego. Komornik puka do drzwi, rosną odsetki od „chwilówki”, małżonek grozi rozwodem, a pracodawca wręczył wypowiedzenie. Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań. Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w Gliwicach w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Niosą pomoc bezpiecznie, bo telefonicznie lub mejlowo.

Przypominamy, że...

...nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

...nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

...nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje?

1. Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Gliwic, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

3. Z pomocy mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI

Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatówwskazanych przez właściwe samorządy zawodowe

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej), ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni) poniedziałek-piątek: 11.00-15.00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci) poniedziałek-piątek: 14.00-18.00
 • Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci) poniedziałek-wtorek 8.00-12.00, środa- czwartek-piątek 12.30-16.30

Kontakt: npp_gliwice@ops.gliwice.eu, tel. 517-081-054.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
  poniedziałek-piątek: 13.15-17.15
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63
  poniedziałek –piątek: 15.00-19.00

Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel. 32/239-12-59.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i MEDIACJE (punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, obsługiwane przez adwokatów, doradców obywatelskich)

 •  Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7, poniedziałek-piątek: 15.00-19.00
 • 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel. 32/239-12-59.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking