Aktualności | Uwaga, kwalifikacja wojskowa!

Uwaga, kwalifikacja wojskowa!

Uwaga, kwalifikacja wojskowa!

Opublikowane: 30.03.2023 / Sekcja: Miasto 

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że na terenie miasta Gliwice kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 22 maja 2023 r. i potrwa do 29 czerwca 2023 r.

Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Gliwice, którzy:
•    w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia – wezwania otrzyma 684 mężczyzn,
•    mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – wezwania otrzyma 127 mężczyzn
oraz 
•    kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień – wezwania otrzyma 15 kobiet.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona przy ul. Jasnej 31B.

Każda z osób podlegających kwalifikacji otrzyma indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:
•    sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
•    ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie oraz psychologiczne, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska;
•    założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•    jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32239-12-79.