Aktualności | Urząd dostępny = urząd przyjazny

Urząd dostępny = urząd przyjazny

Urząd dostępny = urząd przyjazny

Opublikowane: 08.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Najwyższe w województwie śląskim wskaźniki dostępności cyfrowej i ogólnej dostępności oraz 4. miejsce w Polsce wśród najbardziej dostępnych powiatów – tak prezentują się Gliwice w świetle ostatniego raportu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Za wysokimi notami miasta stoją rozwiązania ułatwiające kontakt z Urzędem Miejskim, wprowadzone szczególnie z myślą o gliwiczanach z niepełnosprawnościami lub obniżonym poziomem sprawności z powodu wieku lub choroby.

Gliwice są miastem otwartym na wszystkich. Chcemy, by zwłaszcza siedziby Urzędu Miejskiego, w których tak wiele spraw załatwianych jest każdego dnia, były przyjazne i w możliwie najwyższym stopniu odpowiadały potrzebom osób z niepełnosprawnościami, starszych gliwiczan, mieszkańców mających problemy z poruszaniem się czy też mam z wózkami. Tylko w 2021 roku na niezbędne rozwiązania architektoniczne i techniczne zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami wydaliśmy ponad 100 tys. zł z miejskiego budżetu. Część sprzętu wspomagającego otrzymaliśmy również dzięki udziałowi w projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

W ubiegłym roku z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także mieszkańcach korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, w siedzibach UM m.in. dostosowano część stanowisk obsługi do wysokości osoby korzystającej z wózka, obniżono też wysokość włączników świateł przy pomieszczeniach toalet dla osób z niepełnosprawnościami, a w części z nich zamontowano gongi alarmowe. Budynki doposażono w schodowe krzesła ewakuacyjne niezbędne do bezpiecznego transportu osoby mającej problemy z poruszaniem się.

Miasto zadbało także o potrzeby mieszkańców głuchych i niedosłyszących. W budynkach UM pojawiły się tablety z możliwością wykorzystania usługi wideorozmowy z tłumaczem Polskiego Języka Migowego on-line. Przy punktach obsługi udostępniono też pętle indukcyjne, które zbierają i przesyłają dźwięk – bez najmniejszych zniekształceń akustycznych – bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby niedosłyszącej.

Także słabowidzący i niewidomi gliwiczanie mają od ubiegłego roku dodatkowe wsparcie w magistrackich budynkach – w postaci m.in. zamontowanych na podłogach ścieżek naprowadzających i pasów ostrzegawczych oraz wypukłego oznakowania poręczy przyschodowych i drzwi (z zachowaniem kontrastu w stosunku do ścian). Oznaczenie brajlowskie jest obecne we wszystkich windach Urzędu Miejskiego, w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W głównej siedzibie UM przy ul. Zwycięstwa 21 oznakowano też kontrastowo powierzchnie szklane, m.in. automatyczne drzwi przesuwne. Pojawiły się także lupy elektroniczne i ramki do podpisu dla osób niewidomych i niedowidzących, a miasto podpisało umowę na świadczenie usługi tłumaczeń alfabetu Braille’a.

Warto dodać, że elementem ubiegłorocznego udziału Gliwic w projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” był także audyt w czterech obszarach dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i organizacyjno-proceduralnej. Jego wyniki pozwoliły jeszcze skuteczniej zmieniać siedziby lokalnego samorządu w miejsca przyjazne i bezpieczne dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Gdzie sprawdzić formy dostępności UM? Z kim się kontaktować?

Informacje o dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach umieszczone są w deklaracjach dostępności zamieszczonych na stronach bip.gliwice.eu i Gliwice.eu. Nad całością działań miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w kwestii dostępności czuwa z kolei powołany przez prezydenta Gliwic zespół zadaniowy, udzielający informacji za pośrednictwem e-maila dostepnosc@um.gliwice.pl.

Oczywiście dostępność to nie tylko architektura i innowacje pomocne w bezpośrednim kontakcie. To także sfera cyfrowa. Obecnie wszystkie strony Urzędu Miejskiego (z wyjątkiem treści archiwalnych lub podlegających wyłączeniu ze stosowania ustawy o dostępności cyfrowej) są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami – niedowidzących, niewidzących i niesłyszących. Sukcesywnie dostosowywane do wymagań prawnych są również strony internetowe kolejnych miejskich jednostek organizacyjnych.

Zarówno Urząd Miejski, jak i miejskie jednostki organizacyjne biorą aktywny udział w projektach realizowanych na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

Dwa gliwickie Zespoły Szkolno-Przedszkolne – nr 12 na Zatorzu i nr 16 na Sikorniku – zostały wybrane do udziału w projekcie „Szkoły bez barier w Gliwicach” w ramach grantu „Dostępna Szkoła”. Uczące się tam dzieci niepełnosprawne objęto dodatkowym wsparciem i terapią, przewidziano też dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i modernizację przestrzeni wokół szkoły, by spełniała ona wymagania dostępności. Koszt realizowanego obecnie projektu to prawie 1,35 mln zł.

Na tym nie koniec. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w tym roku wniosek w programie PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III”, który pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach. Szacowany koszt projektu to 34 tys. zł, przy wkładzie własnym OPS w wysokości ponad 23 tys. zł.

W tym roku również, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, został złożony wniosek umożliwiający m.in. likwidację istniejących barier architektonicznych w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych oraz zakup i montaż urządzeń wspomagających wzrok i słuch. Szacowany koszt przewidzianych w nim działań to ok. 300 tys. zł, a wkład miasta wyniesie ok. 90 tys. zł. Aktualnie trwa ocena wniosku.

dostępność urzędu dostępność urzędu dostępność urzędu dostępność urzędu dostępność urzędu dostępność urzędu dostępność urzędu