Spis powszechny 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Dodano: 03.02.2021 / Sekcja:
mężczyzna piszący na piórem na kartce papieru fot. Pixabay

Prezydent Miasta Gliwice - Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. , który przeprowadzony zostanie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Oferty można składać od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania ze strony internetowej: http://bip.gliwice.eu/nsp2021):

 1. Zgłoszenie zawierające:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym może składać dokumenty:
 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Biuro Podawcze, wejście boczne od ulicy Prymasa Wyszyńskiego, w godzinach urzędowania;
 2. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową: so@um.gliwice.pl , platformy ePUAP
 3. operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, Wydział Spraw Obywatelskich z dopiskiem „zgłoszenie na rachmistrza spisowego”.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/nsp2021 oraz w Gminnym Biurze Spisowym – nr tel. (32) 239 11 03, e-mail: so@um.gliwice.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking