Oświata od 1 lutego – co zostaje, co się zmienia?

Dodano: 29.01.2021 / Sekcja:
uczennica za biurkiem fot. Freepik

Od 1 lutego obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek – uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować.

W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół.

Jesli chodzi o organizację konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce  – dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie w tym zakresie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking