Ogniska grypy ptaków. Wytyczne weterynarza

Dodano: 26.03.2021 / Sekcja:
kaczki Fot. Pixabay

W Wieszowie, w powiecie tarnogórskim, pojawiło się ognisko zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym wyznaczono obszar zagrożony obejmujący teren 10 km od miejsca wystąpienia choroby, w tym gliwickie dzielnice: Czechowice, Obrońców Pokoju i Żerniki – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach.

Właściciele drobiu na wyznaczonym terenie powinni zachować szczególne środki ostrożności, m.in. trzymać drób w zamknięciu, bez dostępu do dzikiego ptactwa, karmić drób paszą zabezpieczoną przed dostępem do zwierząt wolnożyjących, czyścić i odkażać pomieszczenia, narzędzia, sprzęt i środki transportu użytkowane przy obsłudze drobiu, zachować higienę przy obsłudze ptaków: myć i dezynfekować ręce i obuwie, stosować osobną odzież do obsługi drobiu, a przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymany jest drób, wyłożyć maty dezynfekcyjne. Ponadto należy prowadzić rejestr osób wchodzących na teren gospodarstwa, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych i informować lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje ponadto, że obowiązuje zakaz przemieszczania drobiu oraz jaj na zagrożonym obszarze, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, konkursów, wystaw i pokazów, gdzie gromadzone są ptaki i wypuszczania ptactwa w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Rolnikom i hodowcom z wyznaczonego terenu Czechowic, Żernik i Obrońców Pokoju komunikaty o sytuacji przekaże Centrum Ratownictwa Gliwice. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking