Aktualności | Komunikat

Komunikat

Komunikat

Opublikowane: 02.03.2021 / Sekcja: Miasto 

Śląska Sieć Metropolitalna to spółka komunalna Miasta Gliwice, która od lat świadczy szereg usług na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Spółka zarządza siecią szerokopasmową w Gliwicach, dzięki której dostarczane są usługi telekomunikacyjne oraz Internet. Sieć ta jest bazą między innymi dla monitoringu miejskiego i punktów Hot-Spot. ŚSM jest operatorem telefonii internetowej zbudowanej w technologii VOIP zapewniającej łączność jednostek miejskich. Zrealizowała zadanie dotyczące systemu detekcji ruchu ulicznego w Gliwicach, jest też operatorem strefy płatnego parkowania.

W 2018 r. ŚSM popadła w kłopoty finansowe, wynikające w główniej mierze z porażki biznesowej związanej z nieuzyskaniem  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” oraz zaciągniętej w 2016 r. pożyczki na zakup sprzętu pod projekt CUW.

W 2019 r. w wyniku działań nadzorczych podjętych przez ówczesnego zastępcę prezydenta Gliwic Adama Neumanna stwierdzono, że ówczesny zarząd ponosi odpowiedzialność za szereg niewłaściwych decyzji zarządczych, w wyniku czego podjęto decyzję o odwołaniu prezesa Grzegorza Nitkiewicza oraz wiceprezesa Rafała Fulczyka z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. na funkcję prezesa zarządu powołano Ewę Weber. Nowa prezes podjęła niezwłocznie działania w celu zdiagnozowania stanu ekonomicznego spółki, a następnie zaplanowała oraz sukcesywnie rozpoczęła wdrażanie koniecznych działań naprawczych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej.

Nowa prezes przeprowadziła :

  • analizę stanu spółki, finansów, sytuacji prawnej, kontraktów, dostawców, zatrudnienia,
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania,
  • negocjacje z pożyczkodawcą korzystniejszych warunków spłaty pożyczki,
  • uporządkowanie sytuacji spółki zależnej EKOTEL sp z o.o., w wyniku czego podjęto decyzję o jej likwidacji,
  • zmianę struktury organizacyjnej,
  • działania naprawcze i optymalizujące koszty działalności. 

W wyniku analizy funkcjonowania spółki stwierdzono, że ówczesny zarząd spółki dopuścił się szeregu nieprawidłowości. Sytuacja finansowa spółki nie była adekwatnie odzwierciedlana w księgach rachunkowych, za co odpowiada - zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz powierzonymi obowiązkami -  główny księgowy oraz zarząd.

Prezes Ewa Weber doprowadziła do korekty sprawozdania finansowego za 2018 r., w wyniku czego ujawniono skumulowaną stratę za rok 2018 r. w wysokości 7 243 173,74 zł.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 2019 r. prezes Weber złożyła doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Spółka współpracuje na bieżąco z prokuraturą prowadzącą dochodzenie w sprawie działań poprzedniego zarządu. Miasto oczekuje, że toczące się postępowanie doprowadzi do wskazania i odpowiedniego ukarania osób winnych sytuacji, w jakiej znalazła się spółka.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

 

Łukasz Oryszczak

Rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic