Hermetyzacja oczyszalni ścieków

Dodano: 01.07.2010 / Sekcja:
Pod koniec ubiegłego miesiąca Ministerstwo Środowiska poinformowało, że zapadła decyzja o przyznaniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach dofinansowania ze środków unijnego Funduszu Spójności na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Wysokość dotacji zostanie dokładnie określona w umowie, która – jak się dowiedzieliśmy – musi zostać podpisana najpóźniej w sierpniu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnego pułapu 35,4 mln zł.
 
Pieniądze umożliwią częściowe sfinansowanie czterech ważnych zadań inwestycyjnych: budowy sieci wodociągowej o długości 2,3 km i kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km w rejonie ul. Dolnej Wsi, modernizacji centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach (hermetyczne przykrycie obiektu w celu skutecznego usunięcia wydzielanego przezeń przykrego zapachu) oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Łabędach. Dwa pierwsze z wymienionych przedsięwzięć zostały już wykonane dzięki własnym funduszom gliwickiej spółki wodociągowej. – Dwie pozostałe inwestycje chcemy natomiast zrealizować w najbliższych latach, a najpóźniej do końca 2015 roku – wyjaśnia Henryk Błażusiak, prezes PWiK.
Unijna dotacja pokryje 48,65% kwalifikowanych kosztów drugiego etapu modernizacji miejskiej gospodarki wodno-ściekowej. Warto przypomnieć, że w pierwszym etapie zbudowano 112 km rurociągów kanalizacji sanitarnej i 54 km rurociągów kanalizacji deszczowej, udrożniono 7,8 km kanalizacji ogólnospławnej w obrębie Starówki oraz wzniesiono 7 nowych przepompowni ścieków. Prace były wykonywane w latach 2001 – 2010 w Brzezince, Czechowicach, rejonie ul. Kozielskiej, Ligocie Zabrskiej, Łabędach, Sośnicy, Starym Mieście, rejonie ul. Tarnogórskiej i Żernikach. Dzięki temu skanalizowano obszar zamieszkiwany przez 97% ludności miasta.
Kosztowało to w sumie ok. 40 mln euro (szczegółowe rozliczenie będzie gotowe do końca roku). 53% nakładów pochodziło ze środków UE. Cała operacja techniczna miała na celu rozbudowę i modernizację miejskiego systemu kanalizacyjnego, dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich oraz poprawę stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a w konsekwencji – poprawę czystości Odry.
Podobne cele przyświecają obecnemu przedsięwzięciu – dostosowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej do wymogów unijnych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej, gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Obliczono, że z nowej kanalizacji sanitarnej, która powstała w rejonie ul. Dolnej Wsi,  będzie mogło skorzystać 619 osób mieszkających w tej części miasta. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking