Aktualności | GBO 2023. Na jakie projekty będziemy głosować?

GBO 2023. Na jakie projekty będziemy głosować?

GBO 2023. Na jakie projekty będziemy głosować?

Opublikowane: 20.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 –  dzielnicowe.

 

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8 mln 348 tys. zł, w tym 1 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 7 mln 348 tys. zł na projekty dzielnicowe. Do 17 maja pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek sprawdzali, czy możliwa jest realizacja zgłoszonych projektów pod względem m.in. zgodności z przepisami prawa, wykonawstwa we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji bądź też kwalifikacji wniosku ze względu na koszt.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych.

Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, stworzenie nowych miejsc rekreacji, ale też wiele zadań dotyczących zieleni. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie DecydujMy Razem, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca, żeby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy.

Odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy. Musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem jego rozpatrzenia jest odniesienie się w treści do uzasadnienia oceny negatywnej.

Odwołania można składać w następujący sposób:

  1. w formie papierowej:
  • w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1, w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
  • w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
  • w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
  • w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;

3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie DecydujMy Razem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach – nie później niż 1 sierpnia.

Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 1 sierpnia

Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września. Oddać głos będzie można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej DecydujMy Razem