Decyzje z dostawą do domu

Uaktualniono: 07.02.2020 / Sekcja: / pdf
dostarczanie decyzji podatkowych fot. Freepik

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Od drugiego weekendu lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości opłat na ten rok.

Wszystkie decyzje ustalające wysokość należności na 2020 rok są już przygotowane i gotowe do rozniesienia. Ich doręczanie mieszkańcom rozpocznie się 7 lutego. Termin wpłaty pierwszej raty podatków upływa 15 marca – i dla wielu gliwiczan będzie to jedyny zobowiązujący deadline. Jeżeli bowiem kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, swój egzemplarz decyzji dostaje każdy ze współwłaścicieli. Należy pamiętać, że wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.

Uwaga! W tym roku wraz z decyzjami pracownicy UM w Gliwicach będą także doręczać osobom fizycznym powtórne zawiadomienia o zmianie od 1 stycznia br. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Zawiadomienia takie będą doręczane tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy są zobowiązani do ponoszenia tej opłaty (w przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych informacje te dotyczą wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej). Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za I kwartał upływa 15 kwietnia. Przypominamy jednocześnie, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z uchwały Rady Miasta Gliwice nr IV/75/2019 z 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wszystkie decyzje podatkowe będą doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych.

Decyzje będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A., nie są pobierane dodatkowe prowizje.

Płatności z tytułu podatków mogą być także realizowane poprzez Gliwicką Elektroniczną Platformę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking