Czystość w ogródkach. Nie bójmy się nowych zasad!

Uaktualniono: 05.12.2019 / Sekcja: / pdf
ogródki fot. Freepik

Wraz z jesiennymi porządkami w ogrodach działkowych powraca jak bumerang temat składowania i segregacji śmieci na terenach ROD-ów. Bycie działkowcem to bowiem nie tylko radość z użytkowania swojej działki, ale też liczne obowiązki, a wśród nich konieczność dostosowania się do ogólnych zasad i przepisów, zebranych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. We wrześniu został on zaktualizowany. Warto wiedzieć, że zaproponowane rozwiązania niewiele różnią się od obecnie funkcjonujących i nie należy się ich obawiać.

Obecnie obowiązujące przepisy w naszym mieście wskazują, że ogrody działkowe powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, o pojemności 1100 litrów. Z doświadczenia wynika, że liczba pojemników powinna być zdecydowanie większa, tak aby nie dochodziło do ich przepełniania, zalegania opadów przy pojemnikach lub – co gorsze – wokół ogrodów działkowych.

Wychodząc naprzeciw takim problemom, Rada Miasta Gliwice przyjęła w marcu br. uchwały obejmujące systemem gospodarowania odpadami tzw. nieruchomości niezamieszkałe (w których skład wchodzą również ogrody działkowe), zaś w maju został do nich dostosowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Plany miasta pokrzyżowały ogłoszone w sierpniu, odgórne zmiany do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Plan zakładający zwiększenie odzysku większej ilości odpadów segregowanych i rozwiązanie problemu odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych, takich jak ogrody działkowe, cmentarze, sklepy itd., okazał się nieopłacalny.

Dlatego też we wrześniu Rada Miasta Gliwice uchyliła podjęte wcześniej uchwały, ale równolegle przyjęła pewne zapisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych – gdyż od 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregowania odpadów będzie dotyczył wszystkich, a dodatkowo zwiększy się poziom odzysku odpadów komunalnych (do wysokości 50%), który miasto musi osiągnąć.

W zaktualizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gliwic zostały określone prognozowane, uśrednione ilości odpadów, powstające na jednej działce:

odpady pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) – 120 litrów,

odpady biodegradowalne – 240 litrów,

papier, szkło, plastik, metale i tworzywa sztuczne – 120 litrów łącznie, co oznacza, że to zarządca decyduje, czy na każdą z trzech frakcji zaplanuje równo po 40 litrów, czy też np. 60 litrów na plastik, a na papier i szkło po 30 litrów biorąc pod uwagę, że najwięcej generuje się odpadów opakowaniowych.

Wskazane wartości należy przemnożyć przez liczbę wydzielonych ogródków działkowych i podzielić przez pojemność pojemnika na odpady. To pozwoli ustalić prawidłową liczbę pojemników.

Z przytoczonych zapisów nie wynika, że każdy ogródek działkowy ma być wyposażony w pojemniki do gromadzenia odpadów, lecz że w wyznaczonym wspólnym miejscu, stale dostępnym dla użytkowników, zarządca (zarząd ogrodów działkowych) umożliwi korzystanie z pojemników do gromadzenia wszystkich frakcji odpadów.

Dodatkowo uwzględni on częstotliwość wywozu tych odpadów tak, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników. Te zasady dotyczą wszystkich ogrodów działkowych – zrzeszonych oraz niezrzeszonych.

Nie zmienia się sposób wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady z ogródków działkowych. W tym zakresie nadal obowiązuje dowolność zawierania umów komercyjnych.

Wykaz wszystkich przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć usługi w tym zakresie, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem https://bip.gliwice.eu/strona=10497.

Należy także zauważyć, że zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z ogrodów działkowych wymagane jest w okresie od 15 marca do 15 listopada, czyli w czasie realnego funkcjonowania  ogrodów działkowych.

Jak widać, wskazane rozwiązania niewiele się różnią od obecnie funkcjonujących i nie należy się ich obawiać. Najważniejsze, aby nowo zawarte umowy uwzględniały odbiór wszystkich frakcji odpadów, mając na uwadze realną ilość ich powstawania.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking